Daily Archives: 2 July 2021

Kennecott Mine

Film Friday:

A visit to Kennecott Copper Mine

Camera: Kodak 66; Film: Kodak 120, Ektar 100